business-strategy-idea-concept806px

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny dla odbiorców energii elektrycznej wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa określa również ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych.

Dotyczy on ostatecznych odbiorców energii elektrycznej (czyli dokonujących zakupu energii wyłącznie dla własnych celów), dla których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. To źródło powinno zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 roku lub po tej dacie – w przypadku głównych źródeł ogrzewania
zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dotyczy to tych odbiorców, którzy ukończyli budowę domu po 11 sierpnia 2022 r. i w związku z tym dopiero po tym dniu dokonały odpowiednich zgłoszeń do CEEB.

Kwotę dodatku elektrycznego określono w wysokości 1000 zł. Jest ona wyższa i wynosi 1500 zł w przypadku tych gospodarstw domowych, w których zużycie energii elektrycznej w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Wypłacany będzie do dnia 31 marca 2023 roku.

Dodatek nie podlega egzekucji i jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Nie będzie również wliczany, w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, do dochodów podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i
przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Poza tym dodatek nie jest wliczany do dochodu
uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz nie przyczynia się do utraty prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w gminie właściwej ze względu na adres zamieszkani osoby składającej, w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dla kogo dodatek elektryczny?

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, każdemu z tych gospodarstw przysługuje jeden dodatek elektryczny.

Jeśli wniosek o wypłatę dodatku złoży więcej niż jedna osoba, zostanie on przyznany osobie, która składa wniosek jako pierwsza. 

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku będzie złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, wówczas dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, natomiast pozostałe wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Przyjęto zasadę, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje, jeśli gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Inne przypadki wykluczające przyznanie dodatku elektrycznego to przyznanie dodatku węglowego, a także dodatku do peletu drzewnego, drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy, skroplonego LPG czy oleju; zakup paliwa stałego w postaci węgla kamiennego, brykietu lub peletu (zaw. co najmniej 85% węgla kamiennego) po cenie nie wyższej niż 996,00 zł brutto za tonę i od przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu  do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Każdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego podlega weryfikacji przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Ewentualne wątpliwości będą rozstrzygane w toku wywiadu środowiskowego, który będzie miał na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego oraz jego zgodności z danymi podanymi we wniosku. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu
środowiskowego będzie stanowiło podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Gminy otrzymają środki na wypłaty dodatku elektrycznego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Źródło:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku

 

oświetlenie

Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej z 7 października 2022r.

18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. 

Ustawa między innymi określa ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych, a także wprowadza dodatek elektryczny dla odbiorców energii w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną.

Intencją ustawodawców jest zapewnienie wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w tym również w zakresie energii zużywanej na potrzeby pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, węzłów cieplnych, oświetlenia budynków mieszkalnych, garaży, domów letniskowych w ogródkach działkowych, o ile nie jest w tych pomieszczeniach prowadzona działalność gospodarcza.

Wsparcie to będzie polegało na łagodzeniu rosnących, często skokowo, kosztów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Ma to umożliwiać mechanizm zmitygowania wzrostu cen w zatwierdzanych taryfach przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2023 r. Jednocześnie ustalono limit zużycia energii elektrycznej (średniego) na poziomie 2 MWh.

Dodatkowe wsparcie będzie stosowane wobec gospodarstw domowych prowadzących działalność rolną, rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz osób niepełnosprawnych, którym podwyższono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej, uwzględniając ich zwiększone potrzeby. I tak dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie limit zwiększy się do 2,6 MWh, natomiast dla rolników i rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny – do 3 MWh. Ustalone limity mają zapewnić stabilizację rachunków za energię elektryczną na poziomie cen taryfowych z roku 2022.

Ustawa wprowadza też instrument zachęty do oszczędzania energii elektrycznej – jest nim mechanizm upustu w przypadku oszczędności energii o 10% w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. w porównaniu do zużycia z analogicznego poprzedniego okresu

Dodatek elektryczny

Ustawa przewiduje również wprowadzenie dodatku elektrycznego. Będzie on przysługiwał odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27s ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Co do zasady wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych wynosi 1000 zł. Jednak w przypadku, gdy roczne zużycie energii elektrycznej wyniesie więcej niż 5 MWh, wysokość dodatku będzie podwyższona do 1500 zł.

Co ważne, dodatek elektryczny nie podlega egzekucji i jest zwolniony z PIT. Nie będzie wliczany, w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, do dochodów podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej.

Dodatek elektryczny nie jest też wliczany do dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz nie powoduje utraty prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Źródło:
Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej