364652_r2_940

Ustawa o bonie energetycznym weszła w życie

Od 1 sierpnia 2024 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu energetycznego.

23 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (link do treści ustawy znajduje się pod artykułem). 

W zamierzeniu ustawodawcy bon energetyczny ma być on jednorazowym wsparciem dla osób o niskich dochodach, jako rekompensata za częściowe odmrożenie cen prądu po 1 lipca 2024 r. 

Kto może otrzymać bon energetyczny

Przewidziane są dwa progi dochodowe:

– do 2 500 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

– do  1 700 zł dla gospodarstw wieloosobowych.

Za próg dochodowy w ustawie przyjęto dochód przeciętny za rok 2023.

 

Ze świadczenia mogą skorzystać również cudzoziemcy:

– na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy,

– na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,

– będący obywatelami państw UE, EFTA, z prawem pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Jaka będzie wysokość świadczenia

Wysokość bonu energetycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym:

– 300 zł – dla gospodarstw jednoosobowych,

– 400 zł – dla gospodarstw składających się z 2-3 osób,

– 500 zł – dla gospodarstw składających się z 4-5 osób,

– 600 zł – dla gospodarstw składających się z 6 i więcej osób.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego, a nie np. za rok 2023, z którego dochody brane są pod uwagę.

Jeśli gospodarstwo domowe korzysta ze źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną i jest wpisane (lub zgłoszone) do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość świadczenia będzie znacznie wyższa, ponieważ przyznana kwota wzrośnie aż o 100 % (od 600 do 1200 zł)

Przy wypłacie bonu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że świadczenie będzie  przyznawane nawet po przekroczeniu danego kryterium dochodowego,  jednak w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia.

Należność za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. zostanie wypłacona jednorazowo.

 

Kiedy można składać wnioski

Przyjmowanie wniosków o wypłatę z tytułu bonu energetycznego rozpoczyna się 1 sierpnia i potrwa do końca września 2024 roku.  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane.

Organ upoważniony do przyjęcia i weryfikacji wniosku (odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta) musi dokonać jego rozpatrzenia w ciągu 60 dni. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji  administracyjnej.

W drodze decyzji administracyjnej stwierdzone będą:

– odmowa przyznania bonu energetycznego,

– korekta lub odmowa korekty wysokości przyznania bonu energetycznego,

– uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego,

– rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.

 

Źródło:

Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *