szkolenie 1

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

Z początkiem roku 2024 uruchomiona zostanie kolejna pula środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Znaczący wzrost zainteresowania ze strony przedsiębiorców takim sposobem wsparcia przyczynił się do wprowadzenia istotnych zmian, które mają na celu lepsze dostosowanie do przewidywanych potrzeb na rynku pracy.

Poniżej kilka najbardziej istotnych zmian wprowadzonych w 2024

 • wyższe kwoty dofinansowania

W 2024 r. KFS zamierza zwiększyć pulę środków finansowych dla przedsiębiorców, którzy zamierzają inwestować w szkolenia swoich pracowników. Przeznaczy na to kwotę prawie 300 mln złotych. Oznacza to zwiększenie możliwości pozyskiwania dofinansowania oraz korzystniejsze warunki podczas aplikowania.

 • większa elastyczność w wyborze szkoleń

KFS zamierza poszerzyć możliwości wyboru w zakresie rodzajów szkoleń. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają więcej możliwości, by dostosować szkolenia do konkretnych potrzeb swojej firmy i pracowników.

 • automatyzacja procesów

Chodzi tu o procesy zgłaszania, składania wniosków oraz raportowania. Mają zostać zautomatyzowane, by znacząco ułatwić i przyspieszyć pozyskiwanie środków i korzystanie z funduszu.

 • wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

W 2024 r. KFS koncentruje się szczególnie na wspieraniu małych i średnich firm. Nowe regulacje i przepisy będą dostosowane tak, by bardziej wspomagać te segmenty rynku w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy i umiejętności.

 • otwarcie na rozwój kompetencji cyfrowych

Zdecydowanie większy nacisk zostanie położony na te szkolenia, które poszerzają kompetencje cyfrowe i umiejętności korzystania z nowych technologii i narzędzi.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się prowadzące działalność na terenie Polski firmy, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające na umowę o pracę co najmniej jedną osobę. Wartość przyznanej pomocy de minimis za obecny rok oraz dwa ostatnie lata nie może przekroczyć 200 tys. euro.

Pracodawca może uzyskać do 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego. Na jednego pracownika kwota nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Dystrybucją środków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby starać się o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności Powiatowym Urzędzie Pracy.

Lista Urzędów Pracy

 

 

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

(kwota 233,2 mln złotych – tzw. „pula ministra”)

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS

(kwota 58,3 mln złotych)

 

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli i kształcenia zawodowego,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Źródła:

Plan wydatkowania środków KFS w roku 2024

Priorytety wydatkowania KFS  w roku 2024

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 117);

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Ustawa o aktywności zawodowej – projekt (akt ma zastąpić ustawę z kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 

Comments are closed.