364652_r2_940

Ustawa o bonie energetycznym weszła w życie

Od 1 sierpnia 2024 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu energetycznego.

23 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (link do treści ustawy znajduje się pod artykułem). 

W zamierzeniu ustawodawcy bon energetyczny ma być on jednorazowym wsparciem dla osób o niskich dochodach, jako rekompensata za częściowe odmrożenie cen prądu po 1 lipca 2024 r. 

Kto może otrzymać bon energetyczny

Przewidziane są dwa progi dochodowe:

– do 2 500 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

– do  1 700 zł dla gospodarstw wieloosobowych.

Za próg dochodowy w ustawie przyjęto dochód przeciętny za rok 2023.

 

Ze świadczenia mogą skorzystać również cudzoziemcy:

– na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy,

– na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,

– będący obywatelami państw UE, EFTA, z prawem pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Jaka będzie wysokość świadczenia

Wysokość bonu energetycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym:

– 300 zł – dla gospodarstw jednoosobowych,

– 400 zł – dla gospodarstw składających się z 2-3 osób,

– 500 zł – dla gospodarstw składających się z 4-5 osób,

– 600 zł – dla gospodarstw składających się z 6 i więcej osób.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego, a nie np. za rok 2023, z którego dochody brane są pod uwagę.

Jeśli gospodarstwo domowe korzysta ze źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną i jest wpisane (lub zgłoszone) do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość świadczenia będzie znacznie wyższa, ponieważ przyznana kwota wzrośnie aż o 100 % (od 600 do 1200 zł)

Przy wypłacie bonu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że świadczenie będzie  przyznawane nawet po przekroczeniu danego kryterium dochodowego,  jednak w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia.

Należność za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. zostanie wypłacona jednorazowo.

 

Kiedy można składać wnioski

Przyjmowanie wniosków o wypłatę z tytułu bonu energetycznego rozpoczyna się 1 sierpnia i potrwa do końca września 2024 roku.  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane.

Organ upoważniony do przyjęcia i weryfikacji wniosku (odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta) musi dokonać jego rozpatrzenia w ciągu 60 dni. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji  administracyjnej.

W drodze decyzji administracyjnej stwierdzone będą:

– odmowa przyznania bonu energetycznego,

– korekta lub odmowa korekty wysokości przyznania bonu energetycznego,

– uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego,

– rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.

 

Źródło:

Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

 

Bon energetyczny – Aktualizacja

Najnowsza aktualizacja  programu TT-Świadczenia Rodzinne wprowadza możliwość obsługi bonu energetycznego.

15 maja 2024 r. Sejm przyjął ustawę o bonie energetycznym. Będzie to nowe świadczenie dla gospodarstw domowych, stanowiące dopłatę do opłat za prąd, w wysokości od 300 do 1200 zł.

Przyjmowanie wniosków o bon energetyczny rusza 1 sierpnia i potrwa do 30 września br. 

W programie TT-Świadczenia Rodzinne można już rozpocząć czynności związane z obsługą bonu, przy czym w tej chwili zablokowana jest jeszcze możliwość wprowadzania i rejestracji wniosków. Zostanie to udostępnione z chwilą opublikowania wzoru wniosku przez Ustawodawcę.

Co pojawia się w aktualizacji z dnia 28 maja w Świadczeniach Rodzinnych?

  • dodano osobne uprawnienia dla użytkowników do obsługi bonu energetycznego. Domyślnie uprawnienia NIE zostały dodane użytkownikom. Należy je dodać w uprawnieniach grupy pracowników -> menu system->pracownicy;
  • dodano autonumerację dla nowego dodatku (wnioski/informacje o przyznaniu). Aby ja włączyć, należy w menu system->ustawienia->autonumeracja dodać odpowiedni rodzaj autonumeracji;
  • dodano osobną konfigurację konta email do wysyłania informacji o przyznaniu dodatku. Dane zostały domyślnie skopiowane z ustawień dla dodatku gazowego (menu system->dane użytkownika);
  • w celu wysyłania informacji za pomocą e-maila, należy utworzyć nowy szablon e-mail (menu system->szablony wydruków->szablony email);
  • dodano raporty ze złożonych wniosków, wydanych informacji i wypłat (menu sprawozdania->bon energetyczny)

W chwili obecnej nie znajdą Państwo jeszcze w programie szablonów wydruku informacji o przyznaniu i decyzji odmownej. Pojawią się z chwilą ich opublikowania w systemie LEX, w następnej aktualizacji programu TT-Świadczenia Rodzinne.

 

Obsługa wniosku i wydawania informacji będzie odbywać się analogicznie, jak to miało miejsce w przypadku dodatków osłonowych.

W najbliższym czasie przedstawimy Państwu ofertę cenową na rozszerzenie Bon Energetyczny. Można je będzie zamawiać na stronie internetowej, korzystając z formularza zamówień na TT-Świadczenia Rodzinne.

Formularz zamówienia:

https://portal.top-team.pl/zamowienia/tt-swiadczenia.html