szkolenie 1

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

Z początkiem roku 2024 uruchomiona zostanie kolejna pula środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Znaczący wzrost zainteresowania ze strony przedsiębiorców takim sposobem wsparcia przyczynił się do wprowadzenia istotnych zmian, które mają na celu lepsze dostosowanie do przewidywanych potrzeb na rynku pracy.

Poniżej kilka najbardziej istotnych zmian wprowadzonych w 2024

 • wyższe kwoty dofinansowania

W 2024 r. KFS zamierza zwiększyć pulę środków finansowych dla przedsiębiorców, którzy zamierzają inwestować w szkolenia swoich pracowników. Przeznaczy na to kwotę prawie 300 mln złotych. Oznacza to zwiększenie możliwości pozyskiwania dofinansowania oraz korzystniejsze warunki podczas aplikowania.

 • większa elastyczność w wyborze szkoleń

KFS zamierza poszerzyć możliwości wyboru w zakresie rodzajów szkoleń. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają więcej możliwości, by dostosować szkolenia do konkretnych potrzeb swojej firmy i pracowników.

 • automatyzacja procesów

Chodzi tu o procesy zgłaszania, składania wniosków oraz raportowania. Mają zostać zautomatyzowane, by znacząco ułatwić i przyspieszyć pozyskiwanie środków i korzystanie z funduszu.

 • wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

W 2024 r. KFS koncentruje się szczególnie na wspieraniu małych i średnich firm. Nowe regulacje i przepisy będą dostosowane tak, by bardziej wspomagać te segmenty rynku w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy i umiejętności.

 • otwarcie na rozwój kompetencji cyfrowych

Zdecydowanie większy nacisk zostanie położony na te szkolenia, które poszerzają kompetencje cyfrowe i umiejętności korzystania z nowych technologii i narzędzi.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się prowadzące działalność na terenie Polski firmy, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające na umowę o pracę co najmniej jedną osobę. Wartość przyznanej pomocy de minimis za obecny rok oraz dwa ostatnie lata nie może przekroczyć 200 tys. euro.

Pracodawca może uzyskać do 100% dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego. Na jednego pracownika kwota nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Dystrybucją środków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby starać się o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności Powiatowym Urzędzie Pracy.

Lista Urzędów Pracy

 

 

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

(kwota 233,2 mln złotych – tzw. „pula ministra”)

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS

(kwota 58,3 mln złotych)

 

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli i kształcenia zawodowego,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Źródła:

Plan wydatkowania środków KFS w roku 2024

Priorytety wydatkowania KFS  w roku 2024

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 117);

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Ustawa o aktywności zawodowej – projekt (akt ma zastąpić ustawę z kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 

uchodźcy 3

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie obywateli Ukrainy – Aktualizacja

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r.  opublikowano nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zmiany te dotyczą możliwości przedłużenia okresu, za który świadczenie to jest wypłacane.

Zgodnie z rozporządzeniem, prawo do złożenia wniosku o świadczenie pieniężne przysługuje do dnia 24 sierpnia 2023 r.

Podmiot wnioskujący o wypłatę świadczenia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że:

 • zapewniono na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku;
 • za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
 • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Wniosek składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świadczenie w wysokości 40 PLN jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom. Wypłacane jest z dołu. Gmina ma miesiąc na rozpatrzenie takiego wniosku, a wypłatę pieniędzy może uzależnić od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z dnia 2 maja 2023 r. poz. 838)

Pobierz aktualny wzór wniosku

 

szkolenie 1

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to rodzaj wsparcia finansowego, które jest adresowane do pracodawców, którzy chcą skorzystać z możliwości przekwalifikowania lub podniesienia umiejętności i wiedzy zatrudnianych pracowników.

KFS został utworzony z myślą o utrzymaniu zatrudnienia przez osoby zagrożone wypadnięciem z rynku pracy lub wykluczeniem zawodowym z powodu zbyt niskich kompetencji lub kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W rozumieniu przepisów ustawy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, bez względu na to, czy posiada osobowość prawną, jak również osoba fizyczna, jeśli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Natomiast nie jest uznawana za pracodawcę osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Za pracownika przepisy uznają osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Na co można uzyskać finansowanie?

W ramach KFS pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie lub psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po zakończeniu kształcenia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wszystkie działania finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego powinny rozpocząć się w roku 2023. Jednak ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się finansowanie szkoleń, które rozpoczną się do 29 lutego 2024 r.

W roku 2023 Minister Rodziny i Polityki Społecznej określił limit środków KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego w kwocie 4.553.180,00 zł.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 117);

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Ustawa o aktywności zawodowej – projekt (akt ma zastąpić ustawę z kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 

 

Dodatek węglowy

Ze względu na rosnące ceny węgla w Polsce, osoby ogrzewające swoje gospodarstwa domowe węglem, mogą liczyć na dofinansowanie do jego zakupu.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Jednorazowe dofinansowanie zw. Dodatkiem węglowym przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • ·         kocioł na paliwo stałe,
 •          kominek,
 •          koza,
 • ·         ogrzewacz powietrza,
 • ·         trzon kuchenny,
 • ·         piecokuchnia,
 • ·         kuchnia węglowa,
 • ·         piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Gospodarstwa domowe ogrzewające domy za pomocą innych źródeł ciepła, mogą składać wniosek o dopłaty do ogrzewania lub dodatek elektryczny.

Komu dodatek węglowy nie przysługuje?

Nie przysługuje ten rodzaj dodatku tym gospodarstwom domowym, które zakupiło paliwo stałe od przedsiębiorców, którzy:

 • ·         prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw oraz
 • ·         są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych oraz
 • ·         sprzedają paliwa stałe dla gospodarstw domowych po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.
 • Wysokość dodatku węglowego

Gospodarstwo może otrzymać 3 tysiące zł, jednak wysokość dodatku węglowego jest uzależniona od kryterium dochodowego. Wnioski można składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 r. Podmiot przyjmujący wnioski ma dwa miesiące na wypłatę dodatku, ale musi to zrobić nie później niż do 30 grudnia 2022 roku.

 

Aktualizacja 2023:

Minister Klimatu i Środowiska poinformowała, że w 2023 roku rząd nie planuje wprowadzenia dopłat do zakupu węgla, jak to miało miejsce w 2022 r. Jednak w sytuacji, gdy sytuacja na rynku ulegnie destabilizacji, program może zostać wprowadzony.

uchodźcy grafika 7

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (300 zł)

W najnowszej wersji TT-POMOC (stable: GP-1.04-3-1) można już przyznawać jednorazowe świadczenia pieniężne dla uciekinierów z Ukrainy (w wysokości 300 zł).

Prosimy o wykonanie aktualizacji programu.

Uprawnieni
do otrzymania pomocy są obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na
terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar
pozostania na terytorium RP oraz zostali wpisani do rejestru PESEL.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.