niebieska 14

Niebieska Karta – zmiany wprowadzone nową ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej

22 czerwca 2023 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe regulacje w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Ustawa – co sugeruje już sama jej nazwa – formalnie zastępuje od dawna funkcjonujące w praktyce sformułowanie „przemoc w rodzinie” pojęciem „przemoc domowa”.  W ślad za powyższym „osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową”, określono jako „osobę doznającą przemocy domowej”, zaś „osobę podejrzaną o stosowanie przemocy” jako „osobę stosującą przemoc domową”.

Kolejną ważną zmianą w słowniku pojęć ustawy jest uzupełnienie listy rodzajów przemocy (obecnie fizyczną, psychiczną, seksualną) o przemoc ekonomiczną i tzw. cyberprzemoc. Rozszerzono też katalog osób uznawanych za osoby doznające przemocy domowej, np. o osoby pozostającej w relacji przeszłej, np. byli małżonkowie czy też byli partnerzy. Za osobę doznającą przemocy domowej będzie uważany małoletni będący świadkiem przemocy.

Czytaj ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Za osobę stosującą przemoc domową będzie uznawana tylko osoba pełnoletnia. W sytuacji, gdy zachowanie nieletniego będzie wyczerpywać znamiona przemocy domowej, nie zostanie wszczęta procedura „Niebieskie karty”, a tylko policja przekaże odpowiednio sporządzoną notatkę do komórki organizacyjnej Policji właściwej ds. nieletnich, która z kolei powiadomi sąd rodzinny. Natomiast w przypadku, gdy zachowanie nieletniego będzie stanowiło czyn karalny wyczerpujący znamiona przestępstwa, będą stosowane przepisy ustawy z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz 1700).

Wejście w życie znowelizowanej ustawy powołuje nowe zespoły interdyscyplinarne oraz grupy diagnostyczno-pomocowe. Przejmą one wszystkie toczące się  postępowania. Powołanie nowych zespołów interdyscyplinarnych powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Co do zasady wg nowych przepisów,  w ramach realizowanej procedury „Niebieskie Karty” za pracę z osobą doznającą przemocy domowej będzie odpowiedzialny pracownik socjalny, natomiast praca z osobą stosującą przemoc domową będzie należała do policji.

Zmiany w przepisach dotyczą również samej procedury „Niebieskie Karty”. Od tej pory nie jest wymagana zgoda osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc. Stosowane będzie kryterium miejsca zamieszkania osoby doznającej przemowy domowej. W przypadku nastąpienia trudności, każdy członek grupy diagnostyczno-pomocowej ma prawo wystąpienia do wojewody z wnioskiem o wskazanie innej gminy właściwej. Musi też zawiadomić osobę podejrzaną o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty”.

Warunkiem zakończenia procedury jest ustanie sytuacji przemocowej i uzasadnionego przypuszczenia, że ta sytuacja nie ponowi się w przyszłości, a co za tym idzie braku zasadności podejmowania dalszych działań.

Obowiązek monitorowania sytuacji i zachowania osób uczestniczących w procedurze NK trwa przez 9 miesięcy od jej zakończenia. Zgodnie z wolą ustawodawcy policjant dzielnicowy jest zobligowany do monitorowania przez ten czas sytuacji osób doznających przemocy domowej, w szczególności przez podejmowanie wizyt sprawdzających sytuację rodziny oraz stan bezpieczeństwa ich członków.

W związku ze zmianą terminologii, odnoszącą się do definicji przemocy domowej, zmianom ulegną również inne wskazane przez ustawę akty prawne, m.in. ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805), ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165), ustawa z 6.6.1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1375), ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268), oraz ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447).

Źródło:

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz 535)

Inne ciekawe źródła:

Procedury Niebieskiej Karty – Statystyki z lat 2012-2022

Procedura Niebieskiej Karty – Informator

IWS Ostaszewski: Przemoc domowa w świetle danych statystycznych procedury Niebieskiej Karty

„Dzieci się liczą 2022” – raport dotyczący problemu krzywdzenia dzieci oraz obszarów zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci. Opiera się na statystykach gromadzonych przez instytucje państwowe oraz na danych badawczych.

Dzieci się liczą 2022 – Dzieci w procedurach prawnych

Dzieci się liczą 2022 – Dzieci w rodzinie

Dzieci się liczą 2022 – Dzieci poza rodziną

Dzieci się liczą 2022  – Edukacja

Dzieci się liczą 2022 – Internet

Dzieci się liczą 2022 – Niepełnosprawność dzieci

Dzieci się liczą 2022 – Przemoc rówieśnicza

Dzieci się liczą 2022 – Przemoc wobec dzieci

Dzieci się liczą 2022 – Ubóstwo

Dzieci się liczą 2022 – Wykorzystywanie seksualne dzieci

Dzieci się liczą 2022 – Zachowania ryzykowne

Dzieci się liczą 2022 – Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Dzieci się liczą 2022 – Zdrowie seksualne

uchodźcy 3

Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie obywateli Ukrainy – Aktualizacja

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r.  opublikowano nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zmiany te dotyczą możliwości przedłużenia okresu, za który świadczenie to jest wypłacane.

Zgodnie z rozporządzeniem, prawo do złożenia wniosku o świadczenie pieniężne przysługuje do dnia 24 sierpnia 2023 r.

Podmiot wnioskujący o wypłatę świadczenia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że:

 • zapewniono na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku;
 • za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
 • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Wniosek składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świadczenie w wysokości 40 PLN jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom. Wypłacane jest z dołu. Gmina ma miesiąc na rozpatrzenie takiego wniosku, a wypłatę pieniędzy może uzależnić od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z dnia 2 maja 2023 r. poz. 838)

Pobierz aktualny wzór wniosku

 

szkolenie 1

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2023

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to rodzaj wsparcia finansowego, które jest adresowane do pracodawców, którzy chcą skorzystać z możliwości przekwalifikowania lub podniesienia umiejętności i wiedzy zatrudnianych pracowników.

KFS został utworzony z myślą o utrzymaniu zatrudnienia przez osoby zagrożone wypadnięciem z rynku pracy lub wykluczeniem zawodowym z powodu zbyt niskich kompetencji lub kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W rozumieniu przepisów ustawy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, bez względu na to, czy posiada osobowość prawną, jak również osoba fizyczna, jeśli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Natomiast nie jest uznawana za pracodawcę osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Za pracownika przepisy uznają osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Na co można uzyskać finansowanie?

W ramach KFS pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie lub psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po zakończeniu kształcenia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wszystkie działania finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego powinny rozpocząć się w roku 2023. Jednak ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się finansowanie szkoleń, które rozpoczną się do 29 lutego 2024 r.

W roku 2023 Minister Rodziny i Polityki Społecznej określił limit środków KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego w kwocie 4.553.180,00 zł.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 117);

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Ustawa o aktywności zawodowej – projekt (akt ma zastąpić ustawę z kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 

 

business-strategy-idea-concept806px

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny dla odbiorców energii elektrycznej wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa określa również ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych.

Dotyczy on ostatecznych odbiorców energii elektrycznej (czyli dokonujących zakupu energii wyłącznie dla własnych celów), dla których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. To źródło powinno zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 roku lub po tej dacie – w przypadku głównych źródeł ogrzewania
zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dotyczy to tych odbiorców, którzy ukończyli budowę domu po 11 sierpnia 2022 r. i w związku z tym dopiero po tym dniu dokonały odpowiednich zgłoszeń do CEEB.

Kwotę dodatku elektrycznego określono w wysokości 1000 zł. Jest ona wyższa i wynosi 1500 zł w przypadku tych gospodarstw domowych, w których zużycie energii elektrycznej w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Wypłacany będzie do dnia 31 marca 2023 roku.

Dodatek nie podlega egzekucji i jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Nie będzie również wliczany, w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, do dochodów podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i
przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Poza tym dodatek nie jest wliczany do dochodu
uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz nie przyczynia się do utraty prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w gminie właściwej ze względu na adres zamieszkani osoby składającej, w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dla kogo dodatek elektryczny?

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, każdemu z tych gospodarstw przysługuje jeden dodatek elektryczny.

Jeśli wniosek o wypłatę dodatku złoży więcej niż jedna osoba, zostanie on przyznany osobie, która składa wniosek jako pierwsza. 

Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku będzie złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, wówczas dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, natomiast pozostałe wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Przyjęto zasadę, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje, jeśli gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym wykorzystywana jest energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Inne przypadki wykluczające przyznanie dodatku elektrycznego to przyznanie dodatku węglowego, a także dodatku do peletu drzewnego, drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy, skroplonego LPG czy oleju; zakup paliwa stałego w postaci węgla kamiennego, brykietu lub peletu (zaw. co najmniej 85% węgla kamiennego) po cenie nie wyższej niż 996,00 zł brutto za tonę i od przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu  do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Każdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego podlega weryfikacji przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Ewentualne wątpliwości będą rozstrzygane w toku wywiadu środowiskowego, który będzie miał na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego oraz jego zgodności z danymi podanymi we wniosku. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu
środowiskowego będzie stanowiło podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Gminy otrzymają środki na wypłaty dodatku elektrycznego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Źródło:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku

 

oświetlenie

Ustawa o ochronie odbiorców energii elektrycznej z 7 października 2022r.

18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. 

Ustawa między innymi określa ceny energii elektrycznej i stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych, a także wprowadza dodatek elektryczny dla odbiorców energii w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną.

Intencją ustawodawców jest zapewnienie wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w tym również w zakresie energii zużywanej na potrzeby pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, węzłów cieplnych, oświetlenia budynków mieszkalnych, garaży, domów letniskowych w ogródkach działkowych, o ile nie jest w tych pomieszczeniach prowadzona działalność gospodarcza.

Wsparcie to będzie polegało na łagodzeniu rosnących, często skokowo, kosztów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Ma to umożliwiać mechanizm zmitygowania wzrostu cen w zatwierdzanych taryfach przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2023 r. Jednocześnie ustalono limit zużycia energii elektrycznej (średniego) na poziomie 2 MWh.

Dodatkowe wsparcie będzie stosowane wobec gospodarstw domowych prowadzących działalność rolną, rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz osób niepełnosprawnych, którym podwyższono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej, uwzględniając ich zwiększone potrzeby. I tak dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie limit zwiększy się do 2,6 MWh, natomiast dla rolników i rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny – do 3 MWh. Ustalone limity mają zapewnić stabilizację rachunków za energię elektryczną na poziomie cen taryfowych z roku 2022.

Ustawa wprowadza też instrument zachęty do oszczędzania energii elektrycznej – jest nim mechanizm upustu w przypadku oszczędności energii o 10% w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. w porównaniu do zużycia z analogicznego poprzedniego okresu

Dodatek elektryczny

Ustawa przewiduje również wprowadzenie dodatku elektrycznego. Będzie on przysługiwał odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27s ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Co do zasady wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych wynosi 1000 zł. Jednak w przypadku, gdy roczne zużycie energii elektrycznej wyniesie więcej niż 5 MWh, wysokość dodatku będzie podwyższona do 1500 zł.

Co ważne, dodatek elektryczny nie podlega egzekucji i jest zwolniony z PIT. Nie będzie wliczany, w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, do dochodów podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej.

Dodatek elektryczny nie jest też wliczany do dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz nie powoduje utraty prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Źródło:
Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

Dodatek węglowy

Ze względu na rosnące ceny węgla w Polsce, osoby ogrzewające swoje gospodarstwa domowe węglem, mogą liczyć na dofinansowanie do jego zakupu.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Jednorazowe dofinansowanie zw. Dodatkiem węglowym przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • ·         kocioł na paliwo stałe,
 •          kominek,
 •          koza,
 • ·         ogrzewacz powietrza,
 • ·         trzon kuchenny,
 • ·         piecokuchnia,
 • ·         kuchnia węglowa,
 • ·         piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Gospodarstwa domowe ogrzewające domy za pomocą innych źródeł ciepła, mogą składać wniosek o dopłaty do ogrzewania lub dodatek elektryczny.

Komu dodatek węglowy nie przysługuje?

Nie przysługuje ten rodzaj dodatku tym gospodarstwom domowym, które zakupiło paliwo stałe od przedsiębiorców, którzy:

 • ·         prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw oraz
 • ·         są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych oraz
 • ·         sprzedają paliwa stałe dla gospodarstw domowych po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.
 • Wysokość dodatku węglowego

Gospodarstwo może otrzymać 3 tysiące zł, jednak wysokość dodatku węglowego jest uzależniona od kryterium dochodowego. Wnioski można składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 r. Podmiot przyjmujący wnioski ma dwa miesiące na wypłatę dodatku, ale musi to zrobić nie później niż do 30 grudnia 2022 roku.

 

Aktualizacja 2023:

Minister Klimatu i Środowiska poinformowała, że w 2023 roku rząd nie planuje wprowadzenia dopłat do zakupu węgla, jak to miało miejsce w 2022 r. Jednak w sytuacji, gdy sytuacja na rynku ulegnie destabilizacji, program może zostać wprowadzony.

Synchronizacja czasu

Zgodnie z otrzymanymi informacjami, wiele Jednostek wysyła do CSIZS komunikaty z nieaktualnym znacznikiem czasu.
Prosimy o włączenie na serwerze automatycznej synchronizacji daty i godziny.
Niniejszą informację należy przekazać administratorom systemów lokalnych.

uchodźcy grafika 7

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (300 zł)

W najnowszej wersji TT-POMOC (stable: GP-1.04-3-1) można już przyznawać jednorazowe świadczenia pieniężne dla uciekinierów z Ukrainy (w wysokości 300 zł).

Prosimy o wykonanie aktualizacji programu.

Uprawnieni
do otrzymania pomocy są obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na
terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar
pozostania na terytorium RP oraz zostali wpisani do rejestru PESEL.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dodatek osłonowy

w związku z podpisaniem przez Prezydenta ustawy o dodatku osłonowym w dn. 28.12.2021 r. informujemy, że trwają prace nad realizacją tego dodatku w aplikacji TT-Świadczenia. Będzie to oddzielny moduł programu z możliwością ustawienia osobnych uprawnień dla Użytkowników. Pierwszą wersję umożliwiającą wprowadzenie wniosku oraz weryfikację dochodów udostępnimy Państwu do dn. 10 stycznia 2022 r. Moduł będzie odpłatny, o cenie poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.